การอบรมฟิสิกส์เชิงปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรม
เรื่อง กลศาสตร์จากพื้นฐานสู่การผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการเรียนรู้
ภายใต้โครงการอบรมครูสอนวิทยาศาสตร์ (สาขาฟิสิกส์)

จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2566
ที่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 30 คน

เมื่อจบโครงการผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรม