AORG logo

ขอบเขตงานวิจัย

งานวิจัยทางด้านทัศนศาสตร์ประยุกต์มีการดำเนินงานเน้นไปที่งานด้าน แสง เลเซอร์ ไฟเบอร์ออพติก ออพโตอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการออกแบบและพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุปกรณ์ด้านทัศนศาสตร์

 • Waveguide Simulation
 • Raman spectroscopy
 • Optical Fiber Sensor
 • Photonic
 • Metamaterial
 • Forensic Science

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก “ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัย” ซึ่งภายในแต่ละหัวข้อได้รวบรวมรายละเอียดเชิงลึกและแนวทางในการศึกษาด้านนี้ไว้ด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัย

ทุนสนับสนุน สำหรับนักศึกษา

 • โครงการทุนพสวท.มหิดล
 • โครงการทุนศรีตรังทองมหิดล
 • โครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

Scholarships Support From Faculty Of Science

 • ทุนผู้ช่วยสอน ระดับบัณฑิตศึกษา
 • ทุนเสริมสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สำหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก

Scholarships Support From Faculty Of Graduate Studies

 • ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ
 • การให้เงินยืมเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (Graduate Loan)
 • ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ
 • ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

งานบริการวิชาการ

STEM

จัดการกิจกรรมให้กลุ่มนักเรียน/นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

SEM

จัดการกิจกรรมให้กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา หลักสูตรณาณาชาติ โดยบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีกับวิทยาศาสตร์

Sciencetific staff

ร่วมเป็น staff ในงานวิชาการต่างๆ อาทิ การแข่งขันโลกและอวกาศโอลิมปิก (IESO)

สิ่งตีพิมพ์ล่าสุด

 1. Natthawat Phanchat, Wanvisa Talataisong, Nicholas Klokkou, Ratchapak Chitaree, Vasilis Apostolopoulos, Martynas Beresna, and Gilberto Brambilla, “Extruded TOPAS hollow-core anti-resonant fiber optimized for THz guidance at 0.9THz,” Opt. Express 30, 13059-13069 (2022) DOI:https://doi.org/10.1364/OE.450550
 2. Natsima Sakda, Souvik Ghosh, Ratchapak Chitaree, and B. M. Azizur Rahman, “Performance optimization of a metasurface incorporating non-volatile phase change material,” Opt. Express 30, 12982-12994 (2022) DOI:https://doi.org/10.1364/OE.453612
 3. Rahman BMA, Viphavakit C, Chitaree R, Ghosh S, Pathak AK, Verma S, Sakda N. Optical Fiber, Nanomaterial, and THz-Metasurface-Mediated Nano-Biosensors: A Review. Biosensors. 2022; 12(1):42. DOI:https://doi.org/10.3390/bios12010042
 4. Asma Samoh and Ratchapak Chitaree, “The simulation of the microwave shielding properties of the dual band pass frequency selective surface,” J. Phys.: Conf. Ser. 2145 012057 (2021) DOI:https://doi.org/10.1088/1742-6596/2145/1/012057
 5. Nichchar Sommit and Ratchapak Chitaree, “The overlapped latent fingerprint separation by using Fourier Optics (FO),” J. Phys.: Conf. Ser. 2145 012055 (2021) DOI:https://doi.org/10.1088/1742-6596/2145/1/012055
 6. R. Chitaree and P. Rattananupong “Plantar pressure detection with mechanically induced long period fiber grating system”, Proc. SPIE 11331, Fourth International Conference on Photonics Solutions (ICPS2019), 1133107 (11 March 2020); DOI:https://doi.org/10.1117/12.2553049
 7. Gunganist Kongklad, Tana Taechalertpatsarn, and Ratchapak Chitaree “Analysis and optimization of Raman scattering for malaria infected blood”, Proc. SPIE 11331, Fourth International Conference on Photonics Solutions (ICPS2019), 113310R (11 March 2020); DOI:https://doi.org/10.1117/12.2552998
 8. Natthawat Phanchat and Ratchapak Chitaree “The design of high birefringence hollow core with nested anti-resonance nodeless fiber”, Proc. SPIE 11331, Fourth International Conference on Photonics Solutions (ICPS2019), 113310T (11 March 2020); DOI:https://doi.org/10.1117/12.2553003
 9. Natsima Sakda and Ratchapak Chitaree “The study of geometries effect of hexagonal metamaterial absorber in the terahertz regime”, Proc. SPIE 11331, Fourth International Conference on Photonics Solutions (ICPS2019), 113310D (11 March 2020); DOI:https://doi.org/10.1117/12.2552989
 10. P Rattananupong and R Chitaree. The design and development of a foot plantar pressure measurement based on the mechanically induced long period fiber grating. Journal of Physics: Conf. Series (2018)
 11. R. Panadda, C. Ratchapak, and P. Nathinee, “Density determination of irregular shaped and small glass fragments by Stoke’s law: An alternative technique for the forensic analysis of glass,” J. Phys. Conf. Ser., vol. 1144, no. 1, 2018.
 12. R. Kaewon, C. Pawong, R. Chitaree, and A. Bhatranand, “Polarization Phase-shifting Technique for the Determination of a Transparent Thin Film ’ s Thickness Using a Modified Sagnac Interferometer,” vol. 2, no. 5, pp. 474–481, 2018.
 13. R. Chitaree, S. Nopparatjamjomras, A. Norsaputra, and T. Ratanaroutai Nopparatjamjomras, “Development of Stefan-Boltzmann Board Game Based on Game Characteristics,” vol. 3, pp. 10–16, 2017.
 14. A. Aming, M. Uthman, R. Chitaree, W. Mohammed, and B. M. A. Rahman, “Design and Characterization of Porous Core Polarization Maintaining Photonic Crystal Fiber for THz Guidance,” J. Light. Technol., vol. 34, no. 23, pp. 5583–5590, 2016.
 15. W. Talataisong, D. N. Wang, R. Chitaree, C. R. Liao, and C. Wang “High-pressure sensor based on fiber in-line Mach-Zehnder interferometer “, Proc. SPIE 9634, 24th International Conference on Optical Fibre Sensors, 96345B (28 September 2015); DOI:https://doi.org/10.1117/12.2190520
 16. C. R. Liao, R. Chitaree, D. N. Wang, W. Talataisong, and C. Wang, “Fiber in-line Mach–Zehnder interferometer based on an inner air-cavity for high-pressure sensing,” Opt. Lett., vol. 40, no. 7, p. 1220, 2015.
 17. C. Pawong, R. Chitaree, and C. Soankwan, “The rotating linearly polarized light from a polarizing Mach-Zehnder interferometer: Production and applications,” Opt. Laser Technol., vol. 43, no. 3, pp. 461–468, 2011.

ความร่วมมือระหว่างสถาบัน

KMITL SU NECTEC uos city