อาจารย์

ผศ.ดร.รัชภาคย์ จิตต์อารี

Applied Optics
rachapak.chi@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล

Physics Education
kwan.ara@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.นฤมล เอมะรัตต์

Physics Education
narumon.ema@mahidol.ac.th

ผศ. เชิญโชค ศรขวัญ

Physics Education
chernchok.soa@mahidol.ac.th