ศิษย์เก่า

ดุษฎีบัณฑิต

ฉัตรชัย พะวงษ์

ดร.ฉัตรชัย (เมี๊ย) พะวงษ์

Applied Optics

Ph.D.(Physics) Granted 2012
chutchai.p@rmutk.ac.th

อัสมา อามิง

ดร.อัสมา (มา) อามิง

DESIGN AND CHARACTERISATION OF ONE- AND TWO- DIMENSIONAL PHOTONICN CRYSTAL STRUCTURE

Ph.D.(Physics) Granted 2016
a.asmar99@gmail.com

ไตร อัญญโพธิ์

ดร.ไตร (ไตร) อัญญโพธิ์

Physics Education

Ph.D.(Physics) Granted 2021
Trai.uny@gmail.com

อรุณี เอียมใบพฤกษ์

ดร.อรุณี (ใหม่) เอียมใบพฤกษ์

APPROACHES TO DRAWING FREE-BODY DIAGRAMS TO DEVELOP STUDENT UNDERSTANDING OF NEWTON'S LAWS

Ph.D.(Physics) Granted 2021
eam.arunee@gmail.com

ณัฐวัฒน์ พันธุ์ชาติ

ดร.ณัฐวัฒน์ (นอร์ทสตาร์) พันธุ์ชาติ

Ph.D.(Physics) Granted 2022
n.phanchat@soton.ac.uk
024301956

CV

ณัฐสิมา ศักดา

ดร.ณัฐสิมา (บัวตอง) ศักดา

Ph.D.(Physics) Granted 2023
natsima.sak@gmail.com
0827611902

CV

มหาบัณฑิต

วรรณวิสา ทลาไธสง

วรรณวิสา (บู) ทลาไธสง

FABRICATION OF FIBER OPTIC TUNABLE FILTER BASED ON LONG PERIOD FIBER GRATING

M.Sc.(Physics) Granted 2015
W.Talataisong@soton.ac.uk

CV

ประทีป พิมพ์สาร

ประทีป (ต๋อง) พิมพ์สาร

M.Sc.(Physics) Granted 2016
prt.pimsarn@gmail.com

พันเทพ รัตนานุพงศ์

พันเทพ (พี) รัตนานุพงศ์

M.Sc. (Physics) Granted 2019
punthep.r@gmail.com
0866856854

CV

ปนัดดา ระย้า

ปนัดดา (ลูกน้ำ) ระย้า

M.Sc. (Forensic science) Granted 2019
r.panadda2017@gmail.com

นัทธพงศ์ นุชสิริกุลพงศ์

นัทธพงศ์ (นัท) นุชสิริกุลพงศ์

M.Sc. (Physics) Granted 2021
N/A

บัณฑิต

รุจยา ธนูรักษ์

รุจยา (บิว) ธนูรักษ์

Applied Optics

B.Sc. (Physics) Granted 2019
beau_rujaya@hotmail.com

สิทธิโชค สมุทรไชยกิจ

สิทธิโชค (ฮิว) สมุทรไชยกิจ

Applied Optics

B.Sc. (Physics) Granted 2019
hillkoo_game@hotmail.com

ณัฐพล ขำกลิ่น

ณัฐพล (นัท) ขำกลิ่น

Applied Optics

B.Sc. (Physics) Granted 2019
nutthaphon.kha@student.mahidol.ac.th

จิราภา สิงหะกุลพิทักษ์

จิราภา (ปลาย) สิงหะกุลพิทักษ์

Applied Optics

B.Sc. (Physics) Granted 2020
jirapa.sin@student.mahidol.edu

นัชชา นุชสิริกุลพงศ์

นัชชา (นัท) นุชสิริกุลพงศ์

Applied Optics

B.Sc. (Physics) Granted 2020
natcha.nuc@student.mahidol.ac.th

อนุวัฒน์ แก้วจรูญ

อนุวัฒน์ (ไอซ์) แก้วจรูญ

Applied Optics

B.Sc. (Physics) Granted 2020
anuwat.kae@student.mahidol.ac.th

CV

ณิชชา สมมิตร

ณิชชา (ปูเป้) สมมิตร

Applied Optics

B.Sc. (Physics) Granted 2021
nichchar.som@student.mahidol.edu

สิงหวัชร์ ธรรมสาโร

สิงหวัชร์ (ขุนวัง) ธรรมสาโร

Applied Optics

B.Sc. (Physics) Granted 2021
singhawat.tha@student.mahidol.edu

ภคณัฏฐ์ ศรีเจริญ

ภคณัฏฐ์ (ปุกปิ๊ก) ศรีเจริญ

Physics Education

B.Sc. (Physics) Granted 2022
pakanat.sri@student.mahidol.edu

จิรสิน อัศวกุล

จิรสิน (อิ้ง) อัศวกุล

Applied Optics

B.Sc. (Physics) Granted 2022
jirasin.asw@student.mahidol.edu

ทรงพล จิรยั่งยืนยง

ทรงพล (เจมส์) จิรยั่งยืนยง

Physics Education

B.Sc. (Physics) Granted 2022
jamesongphon01@gmail.com