Mini conference 2021

กลุ่มวิจัยทัศนศาสตร์ประยุกต์จัดกิจกรรม Mini conference 2021 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะในการวิจัย ในงานจัดให้มีการนำเสนอผมงานวิจัยของนักศึกษาภายในกลุ่มวิจัยทัศนศาสตร์ประยุกต์ และพบปะ นักวิจัยผู้มีความเชียวชาญเฉพาะทางด้านทัศนศาสตร์ประยุกต์ อันเป็นการเพิ่มประสบการณ์โดยตรงจากนักวิจัย