แนะนำ PSURE

ฟิสิกส์เป็นศาสตร์ที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติทั้งในระบบที่มีขนาดเล็กมากๆและระบบที่มีขนาดใหญ่มากๆ และเป็นองค์ความรู้สำคัญในการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี การค้นพบทางฟิสิกส์ตลอดเวลาหลายศตวรรษที่ผ่านมาได้นำความเจริญก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม เครื่องอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจ องค์ความรู้ทางฟิสิกส์จำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษยชาติไม่ว่าจะเป็น ในเชิงวัสดุศาสตร์ พลังงาน สุขภาพและสารสนเทศ

การจัดการเรียนการสอนเชิงลึกและการทำวิจัยในศาสตร์สาขานี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมากในประเทศที่พัฒนาแล้ว ทำให้เกิดบรรยากาศการทำวิจัยคิดค้นที่ตื่นตัวมีส่วนร่วม น่าตื่นเต้น และส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างโอกาสการทำวิจัยและเครือข่ายบุคคลากรในศาสตร์นี้ จึงขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการทำวิจัยภาคฤดูร้อน Physics Summer Research Experience (PSURE2021) ประจำปี 2564

นิสิตนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ประสบการณ์การทำวิจัยอย่างใกล้ชิดกับอาจารย์และนักวิจัยของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล