รายละเอียดโครงการ

กำหนดการและสถานที่

    ระหว่าง มิถุนายน 2564 – สิงหาคม 2564

    ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้และฝึกทำงานวิจัยอย่างจริงจังในหัวข้อที่สนใจ ในช่วงปิดภาคการศึกษาโดยที่มีอาจารย์และนักวิจัยพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการทำงานวิจัยในอนาคต
  • เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่มีความสนใจร่วมกัน