คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ

 • คณาจารย์
  ภาควิชาฟิสิกส์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ดร. ภูมิพงศ์ ไชยวงศ์คต
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผศ. ดร. บุญญฤทธิ์ ฉัตรทอง
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ดร. เอกรัฐ พงษ์โอภาส
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ดร. ธวัช รุ่งอรุณวรรณ