News

ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการทำวิจัยภาคฤดูร้อน Physics Summer Research Experience (PSURE2021) ประจำปี 2564 ระหว่าง 15 มิถุนายน 2564 – 30 กรกฎาคม 2564

เพื่อสนับสนุนมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการ PSURE2021 จะเน้นกิจกรรมวิจัยที่สามารถทำได้ออนไลน์ เช่น การสัมมนาออนไลน์ การเข้าร่วมประชุมกลุ่มวิจัยของภาควิชา ฯ และให้คำปรึกษางานวิจัยออนไลน์